Novice
Obdavčitev dohodka z upoštevanjem normiranih odhodkov

Obdavčitev dohodka z upoštevanjem normiranih odhodkov

Objavljeno dne 17. 11. 2012

Vlada je v oktobru poslala v državni zbor predlog zakona s katerim bi spremenila obdavčitev samostojnih podjetnikov in mikro družb, ki dosegajo skupne prihodke (obračunane) do višine 50.000 EUR.

V primeru, da bo zakon sprejet, bodo lahko  v letu 2013 to obravnavo izbrali tisti gospodarski subjekti, katerih prihodki leta 2012 ne bodo presegli 50.000 EUR.

 

Izračun davčne osnove:

Od obračunanih prihodkov  se odštejejo odhodki v višini  70% obračunanih prihodkov, kar pomeni, da zakonodajalec prizna zavezancu odhodke v višini 70% prihodkov in dobimo davčno osnovo v višini 30% obračunanih prihodkov.

 

Ali se bodo gospodarski subjekti odločali za novo ureditev, bo odvisno predvsem od odhodkov pri poslovanju posameznega subjekta. Splošnega pravila ni, vsak poslovni subjekt se bo moral odločiti sam.

Glede na predlagane rešitve ugotavljamo, da je ta sistem bistveno manj ugoden za pravne osebe kot za podjetnike.

 

DOHODEK IZ DEJAVNOSTI (SAMOSTOJNI PODJETNIKI)

Obdavčitev fizičnih oseb ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Podjetniki katerih letni obračunani prihodki ne bi presegli 50.000 EUR in ki bi se prostovoljno vključili v sistem pavšalne obdavčitve bi od 30% obračunanih prihodkov plačali cedularni davek v višini 20%. Cedularna obdavčitev pomeni, da se ti dohodki ne bi vključevali v letno davčni napoved za izračun dohodnine (se ne prištevajo drugim dohodkom, ki jih dosega fizična oseba).

Dejanski odhodki, davčne olajšave in davčna izguba se pri tovrstni obdavčitvi ne upoštevajo.

 

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Tako kot podjetniki, bodo lahko tudi družbe davčno osnovo ugotavljale kot razliko med prihodki in 70% normiranimi odhodki, če njihovi prihodki, ugotovljeni po računovodskih standardih, ne bodo presegli 50.000 EUR in bodo svojo odločitev priglasile Dursu. Davčne osnove ne bo moč zmanjševati niti za pretekle izgube, niti ne bo moč uveljavljati nikakršnih davčnih olajšav.

Še vedno ostaja obveza vodenja poslovnih knjig in predlaganje letnih poročil na AJPES.

Dobiček tistih gospodarskih družb, ki se bodo odločile za predlagano ureditev, bo obdavčen dvostopenjsko. Najprej pravna oseba po predpisih Zakona o davku od dobička pravnih oseb

(Davčna stopnja je za leto 2013 bo znašala 17%, 2014 16% in od 2015 dalje 15%), nato pa bo ob morebitnem izplačilu dobička dohodninskim zavezancem še cedularno z davkom od dividend, katerega stopnja je od leta  2013 25 odstotna.

 

Predlagana obdavčitev ni pavšalna, ampak proporcionalna. Pavšalna obdavčitev bi bila, če bi podjetniki in pravne osebe plačevale davek v enakem znesku, ne glede na velikost prihodkov oziroma poslovni izid.

Tako lahko ugotovimo, da ni izpolnjena zaveza iz koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandat 2012-2012, ki so jo ob prevzemu oblasti podpisale stranke vladajoče koalicije, kjer je bila med predsnostnimi nalogami navedena tudi uvedba pavšalne obdavčitve. Ohranja se obdavčitev, ki  je še vedno odvisna od velikosti prihodkov.

Administriranja bo manj le pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost in se bodo odločile za to ureditev in bodo hkrati izstopile iz sistema DDV, medtem ko  bodo morale pravne osebe še vedno podrobno računovodsko spremljati polovanje in pripravljati letna poročila.

Copyrighted by AQUA, d.o.o. 2011.