Novice
Obvezen večstranski pobot

Obvezen večstranski pobot

Objavljeno dne 12. 06. 2011

Dne 16.3.2011 sta začela veljati Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljevanju ZpreZP) in dopolnjen Zakon o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1).

Dolžnost prijave denarne obveznosti

Dolžnik mora v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPreZP-1 prijaviti denarno obveznost, s plačilom katere je v zamudi, v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude

 

Dolžnik ni več dolžan prijaviti denarne obveznosti (drugi odstavek 28. člen ZPreZP-1):  

- katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 32. členu ZPreZP-1 zahteva prijava v večstranski pobot;

- ki ni višja od 250 eurov;

- ki jo dolguje gospodarski družbi, s katero se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za povezano družbo;

- ki jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev opravlja v okviru ali v povezavi s svojo glavno dejavnostjo;

- ki bo v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in dolžnikom prenehala v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude;

- ki bo prenehala v skladu z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude, in je več kot polovica udeležencev verižne kompenzacije najkasneje dan pred dnevom pobota pisno potrdila sodelovanje v tej verižni kompenzaciji;

- v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni postopek.

 
 Dolžniki brez dospelih terjatev (četrti odstavek 28. člena ZPreZP-1): dolžnik ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti denarne obveznosti iz prvega odstavka 28. člena, če istočasno (v trenutku, v katerem se prijava obveznosti v obvezni večstranski pobot šteje za opravljeno) ni hkrati tudi upnik nobene dospele denarne obveznosti, za katero velja obveznost prijave.

 

Posebej je prepovedana prijava naslednjih obveznosti (33. člen ZPreZP-1):

- davčne obveznosti;

- obveznosti, ki ne obstaja;

- obveznosti, ki je že bila poravnana.

Urnik večstranskega pobota za leto 2012:

Zap.št.                                                        Prvi dan                                   Zadnji dan

kroga                  Mesec                         sprejemanja prijav                      sprejemanja prijav

1

JANUAR

13.1.2012

20.1.2012

2

FEBRUAR

10.2.2012

17.2.2012

3

MAREC

16.3.2012

23.3.2012

4

APRIL

13.4.2012

20.4.2012

5

MAJ

18.5.2012

25.5.2012

6

JUNIJ

15.6.2012

22.6.2012

7

JULIJ

13.7.2012

20.7.2012

8

AVGUST

17.8.2012

24.8.2012

9

SEPTEMBER

14.9.2012

21.9.2012

10

OKTOBER

12.10.2012

19.10.2012

11

NOVEMBER

16.11.2012

23.11.2012

12

DECEMBER

14.12.2012

21.12.2012

 

Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.

Copyrighted by AQUA, d.o.o. 2011.